POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka dotyczy zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, które podają nam Państwo w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego www.wiskcandle.com (zwanym dalej „Sklepem internetowym”) prowadzonego przez Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą OLEG GRIAZNOW WISKCANDLE komandytowa Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe swoich klientów tak aby świadczone przez nas usługi były zawsze na najwyższym poziomie.

Korzystając z naszych usług i robiąc zakupy w naszym Sklepie internetowym, powierzacie nam Państwo swoje dane osobowe, niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu to robimy oraz do czego je wykorzystujemy.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane zebrane od Państwa dane osobowe, jest Got Glass Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowy.

Skąd mamy Państwa dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy świadcząc Usługi na Państwa rzecz.

Przetwarzamy dane, które podali nam Państwo podczas zakładania konta w naszym Sklepie internetowym lub podczas składania Zamówienia. Są to przede wszystkim dane niezbędne do założenia Konta, realizacji umowy, kontaktu z Państwem. Zakres przetwarzanych przez nas danych może się różnić, dlatego informacje o zakresie przetwarzania udostępnionych nam danych zawsze mogą Państwo uzyskać zadając pytanie na adres email: wiskcandle@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny: CEIDG OLEG GRIAZNOW WISKCANDLE. komandytowa z dopiskiem „Dane osobowe”.

Dane, które nam Państwo podają to:

 • imię i nazwisko;
 • adres dostawy;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • NIP (w przypadku firm).

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, zbieramy je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Państwa dane osobowe są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym
i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do założenia konta w naszym Sklepie internetowym, w celu realizacji zawartej z Państwem umowy (sprzedaży i dostawy zakupionych Towarów), a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, bądź w innych celach, na które wyrazili lub wyrażą Państwo zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W szczególności jest to nam niezbędne do:

 • założenia Konta w naszym Sklepie internetowym;
 • umożliwienia realizacji zawartej z Państwem umowy (sprzedaży i dostawy zakupionych Towarów);
 • obsługi zapytań, które do nas Państwo kierują;
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczonymi przez nas usługami i realizacji Zamówień;
 • obsługi reklamacji i zwrotów.

Ponadto, przetwarzamy Państwa dane dla celów podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa.

Informujemy, że przetwarzamy także Państwa dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, takim uzasadnionym interesem jest:

 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa Usług oraz realizacji Zamówień;
 • przechowywanie danych osobowych dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • w celu windykacja należności.

Dodatkowo w przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie odrębnej zgody na wskazane cele, taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób w jaki Państwo ją wyrazili. Będziemy jednak przetwarzać Państwa dane osobowe, dopóki nie wycofają Państwo zgody.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Zakładając konto w naszym Sklepie Internetowym lub składając Zamówienie, podali nam państwo swoje dane osobowe, które są nam niezbędne do założenia konta i/lub realizacji Zamówienia. Jeżeli jednak, obowiązujące przepisy prawa dotyczące np. kwestii podatkowych lub rachunkowych nakładają na nas obowiązek zebrania innych danych, możemy wymagać podania innych danych osobowych.
W przypadku odbierania od Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, podanie przez Państwa takich danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Nasze zasady ochrony prywatności, dają Państwu możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw przyznanych przez RODO w każdym momencie. Prawa, które Państwu przysługują to:(i) prawo dostępu do danych osobowych; (ii) prawo sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych; (iii) prawo do ograniczenia ich przetwarzania; (iv) prawo do przenoszenia danych osobowych; (v) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; (vi) a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Oznacza to, że:

 • gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne – mogą Państwo żądać sprostowania swoich danych;
 • gdy Państwa dane nie będą już niezbędne dla celów, dla których je zebraliśmy, cofną Państwo zgodę na ich przetwarzanie, zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania, Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa – mogą Państwo żądać usunięcia z naszych zasobów swoich danych osobowych;
 • gdy zauważą Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lun wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych– mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych. W takim przypadku ograniczymy ich przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość Państwa danych osobowych lub do czasu ustalenia czy istnieją prawnie uzasadnione podstawy (np. podatkowe, rachunkowe, obrona lub dochodzenie roszczeń), które są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu. W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych:
 • jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub zawartej umowy – mogą Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: wiskcandle@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Radzikowskiego, nr 100A, lok. 4, 31-320 Kraków.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez nas do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane, jeśli jest to niezbędne do realizacji Państwa Zamówień.

W takim przypadku będziemy przekazywać Państwa dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom danych, np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, informatyczne, hostingowe, agencjom analitycznym i marketingowym, dostawcom usług płatniczych i transportowych (np. kurierskich świadczących usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych), oraz podmiotom obsługujący newsletter.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu usunięcia Państwa konta w naszym Sklepie internetowym oraz po zakończeniu umowy do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania zawartej z Państwem umowy.
W przypadku wyrażenia zgody dla celów marketingowych, dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której dane dotyczą.

Jeżeli zorganizujemy konkurs lub akcję promocyjną, w której będą mogli Państwo wziąć udział, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas ich trwania. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy je przechowywać przez okres, w którym będziemy zobowiązani do zachowania Państwa danych osobowych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany (bez udziału czynnika ludzkiego) poprzez profilowanie?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podejmowanie decyzji
w sposób zautomatyzowany (profilowanie) odbywa się w celu poprawy i ułatwienia świadczenia usług w Serwisie, na potrzeby spersonalizowanego newslettera oraz marketingu (w tym analizowania
i profilowania danych w celach marketingowych).

Czy zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Oczywiście, dbamy i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Ponadto, nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Jeżeli powierzamy Państwa dane osobowe innym podmiotom, będą Państwo o tym poinformowani, a dodatkowo dzieję się tak wyłącznie w drodze umowy na przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu zawartej na piśmie.

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się na adres email: wiskcandle@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Radzikowskiego, nr 100A, lok. 4, 31-320 Kraków z dopiskiem „Dane osobowe”.