Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, a w tym w szczególności:
1. rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę;
2. warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę, w tym:
a. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający,
b. zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;
3. warunki zawierania i rozwiązywania umów,
4. tryb postępowania reklamacyjnego.
2. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest;
a. urządzenie końcowe (komputer, urządzenie mobilne) z dostępem do sieci Internet wraz z przeglądarką internetową zapewniająca możliwość wykonania poprawnie zakupu;
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c. włączona obsługa plików cookies;
d. zainstalowany program FlashPlayer.
3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na głównej stronie serwisu www.gotglass.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.

II. Definicje

1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
3. Klient – każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna) dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego;
4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5. Konto – konto klienta w Sklepie internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;
6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego;
8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;
10. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: [•];
11. Sprzedawca – OLEG GRIAZNOW WISKCANDLE z siedzibą w Krakowie, NIP  6772476071 ;
12. Towar –produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży;

III. Warunki zawierania Umów sprzedaży

1. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest możliwe poprzez 2 następujące sposoby:
a. założenie Konta z loginem i hasłem;
b. złożenie Zamówienia bez konieczności zakładania Konta. W obu przypadkach do złożenia Zamówienia niezbędne jest wypełnienie Formularza zamówienia
2. W celu założenia Konta w Sklepie internetowym oraz jego korzystania należy:
a. wypełnić Formularz rejestracji poprzez podanie niezbędnych danych takich jak:
• imię i nazwisko / nazwa firmy;
• adres e-mail;
• adres do doręczeń;
• telefon kontaktowy;
• inne.
b. logowanie się na Konto odbywa się za pomocą loginu oraz hasła ustanowionych w momencie dokonywania rejestracji;
c. Klient bez podania przyczyny ma możliwość usunąć Konto poprzez skierowanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres www.wiskcandle.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy – ul. Radzikowskiego, nr 100A, lok. 4, 31-320 Kraków;
d. założenie oraz likwidacja Konta jest darmowa
3. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego Koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych czynności – (1) wypełnienia Formularza zamówienia i (2) kliknięcia na stronie Sklepu internetowego po wypełnieniu Formularza zamówienia i wybraniu formy płatności pola “Potwierdzam Zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego).
4. Usługi świadczone przez Sprzedawcę zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży są nieodpłatne oraz mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego przez Klienta albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego przez Klienta.
5. W podsumowaniu Zamówienia widnieje informacja o:
a. przedmiocie Zamówienia;
b. jednostkowej oraz łącznej cenie przedmiotu Zamówienia oraz o kosztach dostawy;
c. wybranej metodzie płatności;
d. wybranej metodzie dostawy;
e. przewidywanym czasie dostawy.
O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia, a najpóźniej w chwili poprzedzającej finalizację zakupu.
6. Dokonując rejestracji oraz składając Zamówienie Klient oświadcza, iż:
a. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;
b. podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe;
c. wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży;
d. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji generowanych przez system oraz informacji od Sprzedawcy dotyczących realizacji Zamówienia.
7. Po przyjęciu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania Zamówienia. Zamówienie zostaje zapisane w systemie Sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.

1. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a. podał w trakcie rejestracji i zakładania Konta w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
2. W przypadku podjęcia próby założenia Konta przez osobę, którą uprzednio Sprzedawca pozbawił lub ograniczył takiej osobie prawo do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z pkt. 4.1. powyżej, Sprzedawca ma prawo odmówić założenia Konta i rejestracji.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez Sprzedawcę usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, podczas korzystania ze Sklepu internetowego;
b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego
w przypadku niemożliwości skorzystania przez niego ze Sklepu internetowego.
6. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Radzikowskiego, nr 100A, lok. 4, 31-320 Kraków lub mailowo na adres wiskcandle@gmail.com.
7. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni,
a gdyby to nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, do poinformowania w tym okresie Klienta, o przyczynach oraz kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

V. Warunki, terminy, koszty oraz sposoby płatności i dostawy za produkt

1. Składając Zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązuje się do jego odbioru oraz zapłaty ceny. Zamówienia mogą być składane w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
nr konta do wpłaty: 14 1600 1462 1802 6190 6000 0001
b. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem platformy płatniczej PayU prowadzonej przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań;
c. płatność za pobraniem;
d. odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym, bez pobierania dodatkowej opłaty z tego tytułu.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą na rachunek bankowy, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Termin wysyłki wynosi do 3 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, zobowiązany jest uiścić Kurierowi całą cenę nabycia.
5. Realizacja dostawy:
a. Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
b. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego.
c. Koszty dostawy są wskazane na stronach Sklepu internetowego oraz w formularzu Zamówienia i zależą od wybranej przez Klienta formy płatności i rodzaju dostawy.
d. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Składane Zamówienia nie są realizowane w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni przyjęte w przedsiębiorstwie Sprzedawcy jako wolne od pracy, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. Zamówienia złożone terminach zostaną niezwłocznie zrealizowane zgodnie z kolejnością wpływu Zamówienia w najbliższym dniu roboczym.

VI. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres email: www.gotglass.eu ;
2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
3. Nie stanowią o niezgodności Towaru z umową różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru, a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.).
4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres OLEG GRIAZNOW WISKCANDLE ul. Radzikowskiego, nr 100A, lok. 4, 31-320 Kraków

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego przez Sprzedawcę. Link do formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wiskcandle@gmail.com
4. Bieg terminu, o którym mowa w punkcie 1 zaczyna biec od dnia dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
5. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
6. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez upływem tego terminu.
7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Adres do zwrotu:
OLEG GRIAZNOW WISKCANDLE
ul. Radzikowskiego, nr 100A, lok. 4,
31-320 Kraków

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. W przypadku pozostałych Klientów, nieposiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego
10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta –
Dz.U.2019.134):
a. o świadczenie usług, Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny
i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzonych roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania możliwych sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym można znaleźć na platformie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów tj.:
a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

X. Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności oraz Polityce dotyczącej cookies zamieszczonych na stronach

XI. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie dostępna na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia na stronie Sklepu internetowego.
3. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy
o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa wspólnotowego.
5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu dla miejsca zamieszkania Klienta.
6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.